Skoči na glavno vsebino

Obvezni izbirni predmeti 

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Učenci imajo možnost izbire dveh ali treh predmetov po lastni presoji. S tem spodbujamo razvoj njihovih sposobnosti in jim dajemo možnost pridobivanja znanja s področij, ki jih najbolj zanimajo.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

ŠTEVILO PREDMETOV, KI JIH UČENEC LAHKO IZBERE

Učenec mora izbrati najmanj dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Pouk izbirnega tujega jezika je dvourni, ostali izbirni predmeti so enourni.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Starši do 10. 9. šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji predložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi zapišejo tudi, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

 

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

 

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V prvi polovici septembra lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od 15. 9. prestopi niso več možni.

OCENJEVANJE PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ. Ocene izbirnih predmetov se vpišejo v spričevalo.

SEZNAM OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, KI JIH BOMO PONUDILI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Dostopnost