Skoči na glavno vsebino

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv zavoda: Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
telefon: 01 28 32 259
Odgovorna oseba: Nina Triller
ravnateljica
Datum objave kataloga: oktober 2011
Datum zadnje spremembe: februar 2024
Spletni naslov kataloga: https://www.oskolezija.si/katalog-ijz/

2.Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana
Organigram zavoda datoteka

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

 

Pristojna oseba Nina Triller, ravnateljica
nina.triller(at)oskolezija.si
GSM: 041 766 067
Osebe za posredovanje splošnih informacij Nina Triller, nina.triller(at)oskolezija.si
Jožica Marinko, jozica.marinko(at)oskolezija.si
Romana Predovič
Pooblaščeni osebi za vodenje upravnih postopkov Jožica Marinko, jozica.marinko(at)oskolezija.si
Tina Svetičič, tina.sveticic(at)oskolezija.si

 

2.c Varstvo osebnih podatkov

 

Pristojna oseba Nina Triller
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Primož Obrecht
Politika varstva osebnih podatkov  
Video nadzor datoteka

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Notranji predpisi

Vzgojni načrt

Hišni red

Pravila šolskega reda

Načrt šolskih poti

Pravilnik – status športnika in kulturnika

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja

Pravilnik o izvajanju videonadzora na OŠ Kolezija
(dosegljiv v tajništvu šole na Cesti v Mestni log 46)

Državni predpisi:
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

 

2.e Predlogi predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Seznam predlogov predpisov

Zakonodaja Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt 2023/24

Letno delovno in samoevalvacijsko poročilo 2023/24 (v delu)

Šolska publikacija 2023/24 (v delu)

 

2. g Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Volitve v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejemanje LDN in realizacije

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam javnih evidenc Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov /

 

2.j Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 

Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja /

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

 

Dostop do informacij javnega značaja

Preko spleta

Fizični dostop na lokaciji matične šole:
Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
Uradne ure: vsak delovni dan od 8.00 do 15.00

 

Informacije po zakonu o zaščiti prijaviteljev

datoteka

Dostopnost