Skoči na glavno vsebino

Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv zavoda Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
Tel: 01-2832 259
Odgovorna oseba Nina Triller
ravnateljica
Datum objave kataloga oktober 2011
Datum zadnje spremembe september 2023

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba Nina Triller, ravnateljica
nina.triller@guest.arnes.si
GSM: +386-41-766-067
Osebe za posredovanje splošnih informacij Nina Triller, nina.triller@guest.arnes.si
Jožica Marinko, jozica.marinko@guest.arnes.si
Romana Predovič
Pooblaščeni osebi za vodenje upravnih postopkov Jožica Marinko, jozica.marinko@guest.arnes.si
Tina Svetičič, tina.sveticic@guest.arnes.si
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:  
Notranji predpisi

Vzgojni načrt

Hišni red

Pravila šolskega reda

Načrt šolskih poti

Pravilnik – status športnika in kulturnika

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja

Pravilnik o izvajanju videonadzora na OŠ Kolezija
(dosegljiv v tajništvu šole na Cesti v Mestni log 46)

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Predlogi predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Seznam predlogov predpisov

Zakonodaja Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt 2023/24

Letno delovno in samoevalvacijsko poročilo 2023/24 (v delu)

Šolska publikacija 2023/24 (v delu)

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov /
 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam javnih evidenc Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov /
Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja /

Obvestilo o videonadzoru

Obveščamo vas, da se na območju OŠ Kolezija izvaja videonadzor.

Videonadzor izvaja OŠ Kolezija, ki ga zastopa ravnateljica OŠ Kolezija, Nina Triller. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov.

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju OŠ Kolezija.

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na tel. št. 01-283 22 59 ali po elektronski pošti o-kolezija.lj@guest.arnes.si.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo do 60 dni.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Primož Obreht, univ. dipl. prav., dosegljiv na tel. št. 080 34 70 oz. e-pošti primoz@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda pod razdelkom varstvo osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi opravljanja nalog v javnem interesu (člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora se srečuje ravnatelj in/ali od njega pooblaščena oseba, zunanji pooblaščeni izvajalec videonadornega sistema A koda plus, d.o.o., po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: zavod osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi in premoženja.

Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni mogoča.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: o-kolezija.lj@guest.arnes.si

 Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: o-kolezija.lj@guest.arnes.si. V konkretnem primeru je pravna podlaga za izvajanje videonadzora člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.

 Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA
Dostop do informacij javnega značaja

Preko spleta

Fizični dostop na lokaciji matične šole:
Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
Uradne ure: vsak delovni dan od 8.00 do 15.00

Dostopnost