Vizitka šole

 

  Lokacija Cesta v Mestni log Lokacija Splitska
RAVNATELJICA:

                                                                Nina Triller
                                                  nina.triller@guest.arnes.si

POMOČNICI RAVNATELJICE:

 

Katja Briški
katja.briski@oskolezija.si

Mateja Miklavčič
mateja.miklavcic@oskolezija.si

TAJNIŠTVO:

Jožica Marinko
jozica.marinko@guest.arnes.si

Romana Predovič
romana.predovic@guest.arnes.si

KNJIŽNIČARKI:

Lučka Križaj Šmitek
lucka.krizaj-smitek@guest.arnes.si

Majda Samsa
majda.samsa@guest.arnes.si

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Mihaela Kovačič
mihaela.kovacic1@guest.arnes.si

Tina Svetičič
tina.sveticic@guest.arnes.si

Nina Klemen
nina.klemen@guest.arnes.si

Alenka Gnezda
alenka.gnezda@guest.arnes.si 

NASLOV

 

OŠ Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana

 

OŠ Kolezija
Splitska ulica 13
1000 Ljubljana

RAČUNOVODSTVO: 01 283 24 14 racunovodstvo@oskolezija.si

KNJIGOVODJA – OBRAČUN POLOŽNIC : Maja Novak, tel.:  01-283-2414, prehrana.kolezija@guest.arnes.si

NAJEMI IN OBRAČUN PROSTOROV ŠOLE: Maja Novak, tel.:  01-283-2414

Račun UJP: 01261-6030661885

Davčna številka: 38359073

USTANOVITELJ: Mestna občina Ljubljana

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda – zavod upravlja 11 članski svet, ki ga sestavljajo: 5 predstavnikov delavcev zavoda, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev
Ravnatelj – pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda
Strokovni organi zavoda – učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi
Svet staršev – sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov na šoli