KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
Tel: 01-2832 259
Odgovorna oseba Nina Triller
ravnateljica
Datum objave kataloga oktober 2011
Datum zadnje spremembe november 2021

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

  1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
  1. b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba Nina Triller, ravnateljica
nina.triller@guest.arnes.si
GSM: +386-41-766-067
Osebe za posredovanje splošnih informacij Nina Triller, nina.triller@guest.arnes.si
Jožica Marinko, jozica.marinko@guest.arnes.si
Romana Predovič
Pooblaščeni osebi za vodenje upravnih postopkov Jožica Marinko, jozica.marinko@guest.arnes.si
Tina Svetičič, tina.sveticic@guest.arnes.si
  1. c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Državni predpisi  
Notranji predpisi

Vzgojni načrt

Hišni red

Pravila šolskega reda

Načrt šolskih poti

Pravilnik – status športnika in kulturnika

  1. d) Predlogi predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Seznam predlogov predpisov

Zakonodaja Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

Zakon o osnoni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

  1. e) Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt 2022/23

Letno delovno in samoevalvacijsko poročilo 2022/23 (v delu)

Šolska publikacija 2022/23 (v delu)

  1. f) Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov /
  1. g) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam javnih evidenc Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
  1. h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov /
  1. i) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja /

 

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA

Dostop do informacij javnega značaja

Preko spleta

Fizični dostop na lokaciji matične šole:
Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
Uradne ure: vsak delovni dan od 8.00 do 15.00

Dostopnost