Hišni red Osnovne šole Kolezija

 

SPLOŠNA NAČELA

 

 1. člen

Pravila hišnega reda temeljijo na medsebojnem spoštovanju in strpnosti učencev, učiteljev, ostalih delavcev šole in občasnih gostov, tako da je zagotovljeno njihovo mirno sobivanje.

 

 1. člen

Učitelji, delavci šole, učenci in občasni gostje so soodgovorni za varnost oseb in imetja.
Spoštovati morajo pravilnike in predpise, ki urejajo ti dve področji.

 

 1. člen

Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in izvajalci drugih nalog so se dolžni
držati pravil hišnega reda. Ob kršitvi pravil hišnega reda bo šola kršitev obravnavala v skladu z navedenim dokumentom in s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli.

 

ŠOLSKI PROSTOR

 

 1. člen

Pravila hišnega reda urejajo ravnanje učencev, učiteljev, drugih delavcev šole in občasnih obiskovalcev na območju, ki sodi v šolski prostor. V šolski prostor OŠ Kolezija sodijo:
– celotna šolska stavba
– igrišča
– parkirišče
– dvorišče pred šolo s pripadajočimi zelenicami
– dvorišče za šolo z zelenico vred
– atrij
– dohodne poti do šole.

 

 1. člen

Pravila hišnega reda veljajo tudi za vzgojno-izobraževalne programe in dejavnosti, ki jih OŠ Kolezija organizira na drugih lokacijah (tabori, šola v naravi, ekskurzije, kulturni dnevi ipd.).

 

ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA

 

 1. člen

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po šolskem koledarju. Ta je sestavni del letnega delovnega načrta. Za posamezno šolsko leto je izdelan na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju, ki ga določi Ministrstvo za šolstvo in šport RS.

 

 1. člen

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po urniku v predvidenih učilnicah in prostorih, ki jih predvidi vodstvo šole za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa.

 

 1. člen

Vzgojno-izobraževalno delo poteka tudi v obliki ekskurzij, potovanj, srečanj, taborov, šole v naravi, letovanj, športnih, kulturnih, naravoslovnih in tehniških dni ali kot sodelovanje na različnih prireditvah (srečanja, tekmovanja ipd.), predvidenih v letnem delovnem načrtu šole.
Poslovni čas in uradne ure

 

 1. člen

Poslovni čas šole je od 6.30 do 16.30. Po tej uri je šola odprta samo za najemnike prostorov.
Uradne ure v upravi in tajništvu so od 7.30 do 15.00.
Učitelji so dosegljivi v času svojih tedenskih dopoldanskih govorilnih ur in mesečnih popoldanskih govorilnih ur. Razpored govorilnih ur je predviden z letnim delovnim načrtom.

 

UPORABA ŠOLSKIH PROSTOROV

 

Prihajanje v šolo

 

 1. člen

Vhod za učence jutranjega varstva ter 1. in 2. razreda je s Ceste v Mestni log v prizidek. Odpre se od 6. 30. Vhod za ostale učence razredne stopnje je vstop v zaklonišče nasproti bloka. Odpre se ob 6.30.
Vhod za učence predmetne stopnje je skozi zaklonišče pri glavnih vratih. Odpre se ob 7. uri.
Glavni vhod je namenjen zaposlenim, staršem in obiskovalcem. Odpre se ob 7. uri zjutraj.

Ob 8.00 se vsi vhodi v šolo zaprejo, vstopanje v objekt pa je mogoče s pritiskom na zvonec ob glavnem vhodu.

 

 1. člen

Učenci prihajajo v šolo po varnih poteh in upoštevajo pravila prometne varnosti.
Učenci, ki v šolo prihajajo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit ali se pripeljejo v spremstvu staršev. Po šolskem prostoru vožnja s kolesom in drugimi vozili ni dovoljena. Izjema je le čas kolesarskih izpitov ali v posebnem dogovoru z ravnateljico.
Kolesa in lahko pustijo v stojalih pred šolo, vendar šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.

Skiroje lahko pustijo v stojalih pred šolo, manjše skiroje, na katerih lahko prevažajo šolske torbe pa pustijo v garderobah.
Učenci, ki prihajajo v šolo z motornimi sredstvi, morajo upoštevati prepoved vožnje po šolskih površinah.
Če se učenec do šole pripelje z rolerji, se pred šolo preobuje, ker vožnja z rolerji v šolskih prostorih ni dovoljena. Prav tako je poleg obveznih copat dolžan prinesti običajno obutev, ki mu bo omogočala udeležbo pri ostalih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki ne potekajo v učilnicah.

 

 1. člen

Učence do 7. leta starosti v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo.
Učenci 1. in 2. razreda nosijo rumeno rutko celo šolsko leto.

 

 1. člen

 

Skozi šolska vrata učenci prihajajo mirno in tako zagotovijo varnost sebi in svojim vrstnikom.
Starši lahko spremljajo otroke le do učilnice.

 

 1. člen

V šolo prihajajo učenci točno, najmanj 5 minut pred poukom naj bodo v učilnici.
Pouk se praviloma začenja ob 8. uri, predura pa ob  7:10.

 

 1. člen

Jutranje varstvo se začne ob 6.30. uri. Učenci razredne stopnje, ki pridejo v šolo do 7.30, gredo v jutranje varstvo, ostali učenci pa počakajo na začetek pouka pred učilnicami, dokler jih dežurni učitelj ne odklene.

 

 1. člen

 

Ob prihodu v šolo gredo učenci v garderobe, kjer se preobujejo v copate in skrbno odložijo oblačila in obutev na vnaprej določeno mesto v garderobi. Učenci od 5. do 9. razreda za ta namen dobijo v uporabo garderobne omarice, ki so jih dolžni urejati in zanje lepo skrbeti.

 

Odhajanje iz šole

 

 1. člen

Po končanem pouku učenci uredijo učilnico in se odpravijo v garderobo. Po ureditvi garderobnega mesta oz. omarice zapustijo šolski prostor.
Učenci, ki v šolskih prostorih čakajo na prevoz, starše ali kakšno drugo dejavnost, pa niso prijavljeni v podaljšano bivanje, ne smejo motiti šolskega dela.

 

 1. člen

Učenec lahko izjemoma zapusti šolski prostor v času pouka, če starši za odhod predhodno pisno ali ustno zaprosijo.
V primeru, da se učencu v šoli zgodi kaj nepredvidenega ali da zboli, šola obvesti starše o dogodku oz. stanju ter se z njimi dogovori, kdaj in na kakšen način bo učenec odšel domov. Praviloma ga pridejo iskat starši ali katera druga s strani staršev pooblaščena oseba.
Samovoljno zapuščanje šolskega prostora v času pouka in med odmori učencem ni dovoljeno. Šola ne prevzema odgovornosti za morebitne nezgode v primeru kršitev.

 

Pouk

 

 1. člen

Učitelji morajo točno začeti in končati učno uro. Če učitelja več kot 10 minut po začetku ure ni v razred, je reditelj to dolžan sporočiti vodstvu šole.

 

Odmori

 

 1. člen

Petminutni odmori med šolskimi urami so namenjeni kratkemu predahu, sprostitvi in mirni pripravi na naslednjo šolsko uro. V odmoru je tudi čas za opravljanje osebnih potreb (pitje vode, stranišče, umivanje rok). Učenci predmetne stopnje v odmorih praviloma zamenjajo učilnico.

 1. člen

 

Odmor za dopoldansko malico traja 15 minut, in sicer za razredno stopnjo od 8.45 do 9.00, za predmetno stopnjo pa od 9.45 do 10.00. Popoldanska malica je na voljo ob 13.45. Učenci malicajo praviloma v jedilnici oz. po razporedu. Odnašanje hrane in pijače v druge prostore šole ni dovoljeno.

 

 1. člen

V odmorih so na hodnikih in v avli po razporedu prisotni dežurni učitelji.
Razpored za kosilo se oblikuje vsako šolsko leto v skladu z urnikom.

 

VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN REDA V NJIH

 

 1. člen

Učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov so dolžni vzdrževati urejenost vseh prostorov in opreme v prostorih, v katerih se zadržujejo, in delovati po načelu gospodarnosti.

 

UČILNICE
V učilnicah se odpadki ločujejo. Odlagajo se v ustrezne posode v učilnici. Ob koncu učne ure izvajalec vzgojno-izobraževalne dejavnosti pospravi vse uporabljene učne pripomočke v omare ali na določen prostor. Učenci pospravijo šolske potrebščine in morebitni material v torbe ali na določeno mesto v učilnici. Učenci morajo svoj prostor pred odhodom počistiti. Izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa stalno nadzira dejavnosti in učence sproti opozarja na morebitne nevarnosti, ki nastajajo ob delu.

 

GARDEROBE
Učenci hranijo garderobo v garderobah: učenci od 6. do 9. razreda v garderobnih omaricah, učenci od 1. do 5. razreda pa v skupnih garderobah. Za garderobne omarice prejme vsak učenec ključ in podpiše izjavo o skrbi in odgovornosti za ključ in omarico.

 

JEDILNICA
V jedilnici se odpadki ločujejo. Odpadke učenci razvrstijo v ustrezne posode (biološki odpadki, neuporabni odpadki, embalaža, papir), skrbijo za urejenost jedilnice. Za red na mizah poskrbi vsak učenec sam.

 

KNJIŽNICA
Učenci se v knjižnici vedejo tako, da ne motijo ostalih.

 

TELOVADNICA
Učenci in drugi uporabniki telovadnice upoštevajo pravila vedenja v šolski telovadnici, ki so obešena na vidnem mestu v prostoru.

 

 1. člen

Vse večje poškodbe, ki nastanejo na opremi ali zgradbi, je treba takoj sporočiti učitelju, razredniku, v tajništvo šole ali pa se pokliče hišnika. V kolikor se za nastalo materialno škodo ugotovi odgovornost učenca, se o tem obvesti tudi njegove starše. Povračilo škode se ureja v skladu s pravili šole.
Če je možno, se poškodbe in okvare sanirajo takoj, sicer pa v najkrajšem času. Za popravila in sanacije skrbi hišnik.

 1. člen

Učenci skupaj z izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov skrbijo tudi za urejenost šolskih površin (travnik, ploščad, igrišča in dvorišče). Program in razpored urejanja določi ravnatelj šole.

 

UKREPI, KI ZAGOTAVLJAJO VARNO IN MIRNO ŽIVLJENJE IN DELO

 

 1. člen

Učitelji in ostali delavci šole so soodgovorni za izvajanje določil hišnega reda. Zato s svojim nadzorom učencem pomagajo in jih podpirajo pri spoštovanju in izvajanju pravil hišnega reda.

 

 1. člen

Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in
po potrebi tudi med šolskim letom. Hišni red je vsem učencem, staršem in delavcem šole dostopen na javnem mestu.

 1. člen

Dežurni učitelji nadzirajo dogajanje v šolskih prostorih v času jutranjega dežurstva, odmorov, malice, kosila in popoldanskih dejavnosti. Za nadzor skrbijo tudi drugi učitelji. Dežurstvo strokovnih delavcev je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v LDN in na javnem mestu v šoli.

 

29 . člen

Dežurni učenci:
– prinašajo, razdelijo in pospravijo malico. Malico za posamezne oddelke prevzamejo v jedilnici in jo prinesejo na določeno mizo v jedilnici ali učilnici, kjer skupaj z učitelji poskrbijo za kulturno razdelitev malice. Pred koncem odmora malico vrnejo na določeno mesto v jedilnici;
– brišejo tablo po navodilih učitelja in po končani uri ali pouku;
– pospravljajo kosilo;
– opravljajo zadolžitve, ki jim jih določijo delavci šole.
Dežurne učence določi razrednik, učitelj učne skupine ali učitelj podaljšanega bivanja. Vodja šolske prehrane določi učence za dežurstvo pri kosilu.

 

 1. člen

Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.

 

FIZIČNO NADZOROVANJE IN VAROVANJE ŠOLSKE ZGRADBE

 

 1. člen

V OŠ Kolezija je nad vsemi vhodi urejen videonadzor. Prav tako je videonadzorovana garderoba predmetne stopnje. Vpogled na posnetke nadzorne kamere je v tajništvu.
V času, ko je šola zaprta, šolsko poslopje varuje služba za varovanje.
V času pouka pri vhodu v šolo lahko v skladu z odločitvijo ravnateljice, dežurajo učenci. Njihove naloge so sprejemanje obiskovalcev, zaklepanje in odklepanje garderob in obveščanje vodstva o obiskovalcih.

 

 1. člen

Zaradi varnosti se lahko v šoli zadržujejo le zaposleni na OŠ Kolezija in učenci, ki so vpisani v šolo.

 

 1. člen

V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih na šoli, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih delavcev oz. v času govorilnih ur, roditeljskih sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s starši in širšo okolico.
V šoli se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so na službenem obisku.

 

OSTALA PRAVILA IN OMEJITVE, KI ZAGOTAVLJAJO VARNOST IN RED

 

 1. člen

K pouku prihajajo učenci zdravi, tako da s svojim zdravstvenim in higienskim stanjem ne ogrožajo drugih udeležencev vzgojno-izobraževalnega dela.
K pouku prihajajo v primernih in dostojnih oblačilih in obutvi.
Pred poukom, med odmori in po pouku se učenci gibljejo po šolskih hodnikih mirno, tako da ne ogrožajo ne svoje ne tuje varnosti.
Spore rešujejo tako, da se ne zatekajo k besedni ali fizični sili.
Učenci ne prinašajo v šolo predmetov večje vrednosti in denarja – šola namreč za to ne prevzema odgovornosti.

 

 1. člen

Besedno in fizično nadlegovanje ni dovoljeno.
Besedno ali fizično obračunavanje ni dovoljeno.
Jemanje, skrivanje in uničevanje imetja drugih ni dovoljeno.
Uporaba mobitelov in predvajalnikov med vzgojno-izobraževalno dejavnostjo ali
dejavnostjo, ki je s tem v zvezi (roditeljski sestanek, govorilne ure ipd.), ni dovoljena.
Fotografiranje in snemanje brez predhodnega dovoljenja ravnateljice nista dovoljeni.
Prinašanje nevarnih predmetov (noži, frače, vžigalniki ipd.) v šolo ni dovoljeno.
Prinašanje psihoaktivnih snovi, tudi energijskih napitkov, v šolo ali njihovo uživanje
na območju šole ni dovoljeno.

 

 1. člen

V jedilnici, knjižnici in telovadnici veljajo posebna pravila, ki so objavljena na vidnem mestu v naštetih prostorih.

 

OBVEŠČANJE STARŠEV

 

 1. člen

Šola obvešča starše s pisnimi in ustnimi obvestili.

 

Šola pisno obvešča starše:
– s pisnimi obvestili, ki jih pripravi razrednik, svetovalna služba, drugi strokovni delavci ali vodstvo šole,
– s šolsko publikacijo, ki jo šola izda v mesecu septembru,
– na spletni strani šole,
– na oglasnih deskah v šoli.

 

Šola ustno obvešča starše:
– na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah in roditeljskih sestankih,
– na dogovorjenih razgovorih,
– v posameznih primerih tudi po telefonu.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

Spremembe in dopolnitve hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

 1. člen

Hišni red je ravnateljica sprejela dne 30. 8. 2019
Uporabljati se začne s 1. septembrom 2019, ko preneha veljati dosedanji hišni red.
V Ljubljani, dne 30.8.2019

 

Nina Triller, ravnateljica OŠ Kolezija

 

 

Dostopnost