Vizitka šole

 

PODATKI O ŠOLI

Naslov: 
Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana

Ravnateljica: 01 429 47 53 nina.triller@guest.arnes.si

Tajništvo: 01 283 22 59 o-kolezija.lj@guest.arnes.si

Računovostvo: 01 283 24 14 racunovodstvo@oskolezija.si

Svetovalna delavka: 01 283 13 23  mihaela.kovacic1@guest.arnes.si

Knjižnica: 01 429 49 30 lucka.krizaj@guest.arnes.si
Račun UJP: 01261-6030661885
Davčna številka: 38359073

USTANOVITELJ: Mestna občina Ljubljana

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda – zavod upravlja 11 članski svet, ki ga sestavljajo: 5 predstavnikov delavcev zavoda, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev
Ravnatelj – pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda
Strokovni organi zavoda – učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi
Svet staršev – sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov na šoli